چای قلمی

محصول جدید

چای قلمی به نوعی بهترین چای دربین چاهای سیاه می باشدطعم گسی آن باعث شده که دربین چای ها جایگاه ویژه ای پیدا کند ولی یکی از عیوب چای های قلمی دیردم بودن آن است که باید تقریبا یک ربع دم بکشد ولی این نوع چای دارای رنگ خوب وطعم دلپزیراست .

چای قلمی به نوعی بهترین چای دربین چاهای سیاه می باشدطعم گسی آن باعث شده که دربین چای ها جایگاه ویژه ای پیدا کند ولی یکی از عیوب چای های قلمی دیردم بودن آن است که باید تقریبا یک ربع دم بکشد ولی این نوع چای دارای رنگ خوب وطعم دلپزیراست .

جنسچای قلمی سیلان
طعمگس
رنگمشکی
ساختسریلانکا

نظر خود را در مورد کالا بنویسید :

چای قلمی

چای قلمی

چای قلمی به نوعی بهترین چای دربین چاهای سیاه می باشدطعم گسی آن باعث شده که دربین چای ها جایگاه ویژه ای پیدا کند ولی یکی از عیوب چای های قلمی دیردم بودن آن است که باید تقریبا یک ربع دم بکشد ولی این نوع چای دارای رنگ خوب وطعم دلپزیراست .