درباره ما

 برگرفته از کلمات سیمرغ - چای -قهوه - کلبه است که بیان گرفروشگاهی با این نام یعنی چای وقهوه سیمرغ است.

  

همچنین عرضه کنند محصول جدید که فقط دراین فروشگاه عرضه می شود است بنام